قرمز سبز آبي خاکستري
هركس دانشي را كه خداوند آن را براي امور ديني مردم سودمند قرار دادهاست پنهان كند، خداوند روز قيامت او را با لگامي از آتش لگام زند . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت