قرمز سبز آبي خاکستري
چه نيكوست فروتنى توانگران برابر مستمندان براى به دست آوردن آنچه نزد خداست ، و نيكوتر از آن بزرگمنشى مستمندان به اعتماد بر خدا برابر اغنياست . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت