قرمز سبز آبي خاکستري
شتابزدگي را واگذار و در حجّت بينديش و خود را از پريشان گويي نگاه دار، تا از لغزش ايمن بماني . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت